ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

  • พิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

school open

บรรยากาศ น่าอยู่ ร่มรืน สวยงาม มีพื้นที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

school envi

หอพัก แบ่งส่วน ชาย หญิง มีความปลอดภัย

school envi 02

เรือนพยาบาล ดูแลรักษาเบื้องต้น

school envi 01

 


 

classroom air

ห้องเรียนปรับอากาศ สื่อการเรียนการสอนทันสมัย

classroom elec

ห้องปฏิบัติการทันสมัย จัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนได้ทำ Lab

sci room 01

ปฏิบัติการทดลอง

sci room 02

บรรยายเข้มข้น

sci room 03

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1 คน พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทั่วโรงเรียน

school computer

 


 

classroom meeting

ดูแลเอาใจใส่ ร่วมกับผู้ปกครอง

classroom meeting 02

ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียน พฤติกรรม และแนวทางการเรียน

 


 

school envi 03

ศูนย์กีฬา เรียน เล่น เพื่อสุขภาพ

sci camp

การเข้าค่ายทางวิชาการ เรียนรู้อย่างมีความสุข

robot act

ส่งเสริมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ อาทิ ค่ายอยากเป็นหมอ ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายวิทยาศาสตร์

art pccpl

ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 


 

boy pccpl gov

เครื่องแบบชุดพิธีการทรงเกียรติ

boy pccpl student

เครื่องแบบนักเรียน ชาย หญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย

boy pccpl student primary

เครื่องแบบนักเรียน ชาย หญิง มัธยมศึกษาต้น

boy pccpl pathai

ชุดผ้าไทย

boy pccpl pala

ชุดพละ

boy pccpl pala pri

ชุดพละ อื่นๆ