ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ 4  ถนนพิษณุโลก–แควน้อย  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่  83  ไร่  3 งาน  81 ตารางวา  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 17 มกราคม 2539  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงพระสุหร่ายเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทานให้แก่โรงเรียนเพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่  19 มกราคม 2539 ณ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักเรียนอยู่ประจำ และไป-กลับ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  พิจิตร  สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ประกาศจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสมพร  ขุนพิลึก  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ความเป็นมาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2538     
กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตังโรงเรียน และแต่งตั้งผู้บริหาร  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงพระสุหร่าย  เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ประทานให้แก่โรงเรียน และได้อัญเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนที่ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 19 มกราคม 2539

ปีการศึกษา 2539     
โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวนทั้งสิ้น  140  คน เป็นนักเรียนไป – กลับทั้งหมด ใช้สถานที่ชั่วคราว  ณ  ชั้น 3  สำนักงานการประถมศึกษา อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเนื่องจากสถานที่ตั้ง  ณ  ตำบลมะขามสูง  อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2540     
รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนทั้งสิ้น 184 คน ซึ่งรวมกับนักเรียนที่มีอยู่เดิมจากปีการศึกษา 2539  มีจำนวนทั้งสิ้น  324  คน ซึ่งเป็นนักเรียนประจำทั้งหมด โดยย้ายสถานที่เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ มีอาคารสร้างแล้วเสร็จ  จำนวน  6 อาคาร ประกอบด้วย  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์   อาคารหอประชุม อาคารหอนอน  3 ชั้น และ อาคารโรงฝึกงาน  3 หลัง ขณะเดียวกันก็มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมด้วยเงินงบประมาณปี  2540 - 2541  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายสมพร  ขุนพิลึก  เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีการศึกษา2544     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น  692  คน ครูประจำการจำนวน 45 คน  และนักการภารโรงอีก 1 คน  ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เปิดรับนักเรียน จนถึงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียน  ทำให้โรงเรียนได้จำนวนนักเรียนตามเป้าหมายทุกปีการศึกษา  และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไปในแต่ละปีสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้ครบทุกคน  ปีการศึกษา 2544 – 2547  ดร.ศักดิ์ชัย  ปัญหา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2547 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2549   ผู้อำนวยการคือ ดร. ช่วยชาติ ตันตระกูล   

ปีการศึกษา 2549     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  มีนักเรียนจำนวน  1,078  คน บุคลากร 105 คน โดยมีนายธงชัย พงษ์ประพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สำนักงานรัฐมนตรี 406/2553 มติ ครม. 25 พฤศจิกายน 2553)

ปีการศึกษา 2554     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ระดับละ 1 ห้องๆ ละ 24 คน โดยมีนายวิโรจน์  นาคคงคำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  รับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 4 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดิมของโรงเรียนอีก 1 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ความว่า

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อ “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล”
สำหรับนามภาษาอังกฤษของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานอนุญาต

 

logo pcshspl ตราสัญญลักษณ์         
เป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี  (ตราพระราชทาน)
นามโรงเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นามภาษาอังกฤษ Princess Chulabhorn's College Phitsanulok
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญา ปญญยัตถํ  วิปสสต  แปลว่า  คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
คติพจน์ คุณธรรมนำวิชาการ
เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชจุฬาภรณ์ , เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน แสด
สีน้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์
สีแสด  หมายถึงเป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศไทย เปรียบเสมือนการศึกษาที่แผ่ขยายความเจริญก้าวหน้าไม่สิ้นสุด