ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ 4  ถนนพิษณุโลก–แควน้อย  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่  83  ไร่  3 งาน  81 ตารางวา  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 17 มกราคม 2539  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงพระสุหร่ายเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทานให้แก่โรงเรียนเพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่  19 มกราคม 2539 ณ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนักเรียนอยู่ประจำ และไป-กลับ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  พิจิตร  สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ประกาศจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสมพร  ขุนพิลึก  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ความเป็นมาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2538     
กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตังโรงเรียน และแต่งตั้งผู้บริหาร  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงพระสุหร่าย  เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ประทานให้แก่โรงเรียน และได้อัญเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนที่ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันที่ 19 มกราคม 2539

ปีการศึกษา 2539     
โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวนทั้งสิ้น  140  คน เป็นนักเรียนไป – กลับทั้งหมด ใช้สถานที่ชั่วคราว  ณ  ชั้น 3  สำนักงานการประถมศึกษา อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเนื่องจากสถานที่ตั้ง  ณ  ตำบลมะขามสูง  อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2540     
รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนทั้งสิ้น 184 คน ซึ่งรวมกับนักเรียนที่มีอยู่เดิมจากปีการศึกษา 2539  มีจำนวนทั้งสิ้น  324  คน ซึ่งเป็นนักเรียนประจำทั้งหมด โดยย้ายสถานที่เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ มีอาคารสร้างแล้วเสร็จ  จำนวน  6 อาคาร ประกอบด้วย  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์   อาคารหอประชุม อาคารหอนอน  3 ชั้น และ อาคารโรงฝึกงาน  3 หลัง ขณะเดียวกันก็มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมด้วยเงินงบประมาณปี  2540 - 2541  และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายสมพร  ขุนพิลึก  เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีการศึกษา2544     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น  692  คน ครูประจำการจำนวน 45 คน  และนักการภารโรงอีก 1 คน  ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เปิดรับนักเรียน จนถึงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียน  ทำให้โรงเรียนได้จำนวนนักเรียนตามเป้าหมายทุกปีการศึกษา  และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไปในแต่ละปีสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้ครบทุกคน  ปีการศึกษา 2544 – 2547  ดร.ศักดิ์ชัย  ปัญหา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2547 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2549   ผู้อำนวยการคือ ดร. ช่วยชาติ ตันตระกูล   

ปีการศึกษา 2549     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  มีนักเรียนจำนวน  1,078  คน บุคลากร 105 คน โดยมีนายธงชัย พงษ์ประพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (สำนักงานรัฐมนตรี 406/2553 มติ ครม. 25 พฤศจิกายน 2553)

ปีการศึกษา 2554     
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ระดับละ 1 ห้องๆ ละ 24 คน โดยมีนายวิโรจน์  นาคคงคำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก  รับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 4 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดิมของโรงเรียนอีก 1 ห้องเรียน

  ตราสัญญลักษณ์         
เป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี  (ตราพระราชทาน)
นามโรงเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นามภาษาอังกฤษ Princess Chulabhorn's College Phitsanulok
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
ปรัชญา ปญญยัตถํ  วิปสสต  แปลว่า  คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
คติพจน์ คุณธรรมนำวิชาการ
เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชจุฬาภรณ์ , เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน แสด
สีน้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์
สีแสด  หมายถึงเป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศไทย เปรียบเสมือนการศึกษาที่แผ่ขยายความเจริญก้าวหน้าไม่สิ้นสุด