โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร


- ที่ปรึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 

 

นายสุริยา  จันทิมา
ผู้อำนวยการ 

 - คณะกรรมการสถานศึกษา
  - สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
  - เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มการบริหารงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

 กลุ่มการบริหารอำนวยการและงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคลากร

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารงานจัดการศึกษา

- งานสำนักงานวิชาการ
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลประเมินผล
- งานสถิติข้อมูลและประมวลผลการศึกษา
- งานห้องสมุด
- งานแนะแนว
- งานรับนักเรียน

ฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ

- งานสำนักงานอำนวยการ
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
- งานเอกสารการพิมพ์
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ

 

ฝ่ายงานบุคคลากร

- งานสำนักงานบุคคล
- งานสรรหาบุคลากร
- งานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานสวัสดิการบุคลากร
- งานส่งเสริมและเผยแพร่การทำ
ผลงานทางวิชาการ
- งานพัฒนาครูและบุคลากร

ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

- งานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
- งานเวรประจำวัน
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานโครงการพิเศษ
- งานนิเทศวิจัยและพัฒนาบุคลากร
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการวิชาการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

- งานสำนักงานยุทธศาสตร์
- งานแผนงานและโครงการ
- งานประกันคุณภาพ
- งานกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน 
- งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- งานตรวจสอบควบคุมภายใน
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
- งานยานพาหนะ
- งานลูกจ้างรักษาความสะอาดและภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
- งานปฏิคม 
- งานศูนย์อาหาร 
- งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
- งานรัฐพิธีและกิจการสถานศึกษา
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารงานหอพัก

- งานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานกิจกรรมทักษะชีวิต
- งานพยาบาล
- งานโภชนาการอาหารเสริม
- งานบริการซักรีด