Water: the Precious Resources

  • พิมพ์
Water     

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาไฟรโฮฟ Freihof Gymnasium เมือง เกิพพิงเงิ่น Goeppingen รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิ่มแบร์ก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในหัวข้อ Water: the Precious Resources โดยคณะนักเรียนจำนวน 11 คน และครู 3 คน  เดินทางไปศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่การผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำแร่ การบริหารจัดการน้ำเสีย  โดยได้ร่วมลงมือปฏิบัติการในห้องLab ของโรงเรียน

โครงการนี้นักเรียนจะได้ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา การเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมันร่วมกับ นักเรียนของโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์  โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต :PASCH” ของกระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559