การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

classroom meeting59     

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย เมื่อ 19 มิถุนายน 2559