register newstudent 2558

  • www.tjssf2015.net
  • เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
  • คะแนนสูงสุด
  • แพทยศาสตร์
  • ischool

นักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

help
นักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสุชัญญา  หนูหัน  มาจากโรงเรียน ทุ่งหว้าวรวิทย์  จ.สตูล  และนางสาวเกวลิน  กลิ่นหอม มาจากโรงเรียนนราธิวาส  จ.นราธิวาส  เข้าเรียนในชั้น ม.4/6 ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ คือ ครอบครัวคุณครูดวงใจ  พรหมมา