นายศักดา สินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


นายมนูญ ฮวบน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


นางปริตา วรรณะศิลปิน
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพ

นายภูริศ คงเนียม
งานแผนงาน

นางวรรณภา มานักฆ้อง
งานประกันคุณภาพ

นางดวงนภา สมพงษ์
งานประกันคุณภาพ

นางสาวจุฑามาส สุขเจริญ
งานแผนงาน

นางชเนตตรี กาญจนศิริ
งานสารสนเทศ

นายวีระพง พงศ์ดา
งานสารสนเทศ

นางสาวอักษร พุกพัก
เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผน