กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
86 หมู่4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5110
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
ผลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทโปสเตอร์
ในกิจกรรม Global Link Singapore 2016  ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22 -25 ก.ค. 2559 เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการสกัดเพคตินจากกระเจี๊ยบเขียว (Study of Optimal Conditionfor pectin extraction from Okra and its application) ผู้นำเสนอโครงงาน 
1.นายนรัญช์  จงทอง           นักเรียนชั้น ม.4/1
2. นางสาวธนภรณ์  ภังคสังข์   นักเรียนชั้น ม.4/1
3.นายณัฐชนน  แก้วยม         นักเรียนชั้น ม.4/2
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ณัฐภัสสร   เหล่าเนตร์
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 รางวัลที่ได้รับ โล่ และ เกียรติบัตร

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ได้รางวัลเหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ได้รางวัลเหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ  ครั้งที่ 13 วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีเด่น Thailand STEM Education Teacher Awards 2015

แสดงความยินดี กับ คุณครู ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับได้แก่ โล่และเกียรติบัตร


ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
นางสาว จิรภัทร คูพาณิชย์ 5/1 ได้รับเหรียญทองแดง และ เกียรติบัตรระดับดี ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

ผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ได้ลำดับที่  4  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. นายสัจจพงศ์    ศรีอรุโณทัย    นักเรียนชั้น ม.6/1
2. นายสิรสิทธิ์     แสงอบ       
นักเรียนชั้น ม.6/3
3.
นายทวีภัทร      ใจยะสิทธิ์      นักเรียนชั้น ม.5/6
4. นางสาวธรพร    ยันตะกนก     นักเรียนชั้น ม.5/3
5. นางสาวปาลิตา  กันศิริ          นักเรียนชั้น ม.5/2

ครูที่ปรึกษาและควบคุมทีม
1. นายวีระพล พงศ์ดา
2. นายอำนาจกฤช บัวแฝง
3. นายสมบัติ สายทน

ผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Science Fair ครั้งที่ 6
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  ระหว่างวันที่  12-14 มิถุนายน 2558

การนำเสนอโครงงานแบบ Poster
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาชีววิทยา
เรื่อง แผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดพลูคาว
เจ้าของผลงาน
1.นางสาวธัญวรัตม์ สุคนธา ชั้น ม.6/3
2. นางสาวมานิตา คำแก้ว ชั้น ม.6/3
3. นางสาวมนต์สวรรค์ ปัญควนิช ชั้น ม.6/3
รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตร
ครูที่ปรึกษา
1. ครู ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
2. ครู ปิยะมาศ เจริญชัย
การนำเสนอโครงงานแบบ Oral Presenttation
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการสกัดเพคติน จากฝักกระเจี๊ยบเขียว และการประยุกต์ใช้
เจ้าของผลงาน
1. นางสาวสิริภรณ์ คลังชานาญ ชั้น ม.6/1
2. นางสาว ประติภา จีนะสอน ชั้น ม.6/1
3. นางสาววริศรา มโนนัย ชั้น ม.6/1
รางวัลที่ได้รับ โล่และเกียรติบัตร
ครูที่ปรึกษา ครู ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

 

รางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมคลิกที่นี้จ้า

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
- ได้รับเหรียญทองแดงและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
- นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเงินรางวัลให้ จำนวน 1,500 บาท
เจ้าของผลงาน
1.นางสาว ชนินทร รัตนเวชสิทธิ ม.5/1
2.นางสาว มนัสนันท์ สุขช่วย ม.5/1
3. นางสาว ธัญวรัตม์ สุคนธา ม.5/3
ครูที่ปรึกษา ครู ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

 

รางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมคลิกที่นี้จ้า

ผลการแข่งขันโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)
ระดับภาคเหนือ รอบรองชนะเลิศ ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกในระดับภาคมาแล้ว
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ได้รับรางวัลโครงงานยอดเยี่ยม สาขาเคมี
เรื่อง
การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และ
คุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้
ได้แก่
1. นางสาว สิริภรณ์       คลังชำนาญ     ม. 5/1
2.  นางสาว ประติภา     จีนะสอน        ม. 5/1
3.  นางสาว วริศรา        มโนนัย         ม. 5/1
รางวัลที่ได้รับ 
ทุนการศึกษาจำนวน 12,000  บาท และ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ สวทช
ครูที่ปรึกษา
 ครู ณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
ได้รับรางวัลโครงงานดี สาขาวิศกรรมศาสตร์  
เรื่อง
การพัฒนาไส้กรองเซรามิกจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการดูดซับโลหะหนัก
ได้แก่
1. นาย ณัฐ                พรหมมา         ม.4/1                  
2. นางสาว กฤติกา        สุจริต             ม.4/1
3. นาย รวิพล              เครือเทพ         ม.4/1
รางวัลที่ได้รับ  ได้ทุนพัฒนาต่อการศึกษาจำนวน 12,000  บาท
ครูที่ปรึกษา     ครู ณัฐภัสสร   เหล่าเนตร์

 

รางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมคลิกที่นี้

ผลการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ “เพชรร่มสัก”
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2558

 

เด็กชาย คณิน  พัฒนศิริ  ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล  โล่ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  และเงินรางวัล 2,000 บาท รายละเอียดรางวัลอื่นเพิ่มเติมคลิก
ข่าวเก่าปี 2557 2556 2555 2554 2553 2552
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
86 หมู่4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5110