นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดำเนินการรับนักเรียนใหม่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์

โดยรับนักเรียน ม. 1 จำนวน 4 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน รวม จำนวน 96  คน รับนักเรียน ม.4  จำนวน 6 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน รวม จำนวน 144 คน

โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลทุกคน โดยนักเรียนต้องเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนIMG_7612

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Leave a comment

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

โดย นางยุวดี กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลฯจะเป็นสื่อกลางในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนซึ่งจบชั้น ม.3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว. ซึ่งจะเปิดรับสมัครระบบออนไลน์ผ่านทาง www.mwit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2554

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกที่โรงเรียนมหิดลฯเพียงแห่งเดียว หรือเลือกโรงเรียนจุฬาภรณฯเพียงแห่งเดียว หรือเลือกสมัครทั้ง 2 แห่งก็ได้ ยกเว้นในโครงการ วมว. ที่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องเลือกโรงเรียน 7 แห่งที่ร่วมโครงการเท่านั้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนดังนี้

  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการเข้าพักในหอพักของโรงเรียน
  • มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม
  • มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.
  • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

นางยุพดี กล่าวต่อว่า ส่วนการสอบคัดเลือกนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

  1. รอบแรก จะสอบวันที่ 12 พ.ย. 2554 สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลวันที่ 13 ธ.ค. 2554 ซึ่งรอบแรกนี้โรงเรียนมหิดลฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน 500 คนในภาพรวม โดยกำหนดให้มีสนามสอบจำนวน 83 สนามทั่วประเทศ
  2. รอบสอง เฉพาะของโรงเรียนมหิดลฯ จัดสอบวันที่ 7-8 ม.ค. 2555 ประกาศผลวันที่ 14 ก.พ. 2555 โดยจะรับนักเรียนจำนวน 240 คนใน 10 ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบรอบสองของโรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.จะเป็นผู้กำหนดการสอบและคัดเลือกเอง

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อทั้งโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนด้วย ดังนั้น ขอฝากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยว่าหากจะสมัครเรียนต่อนั้นขอให้เป็นความ ตั้งใจ ความสนใจและรักที่จะเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จริงจัง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ รับการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นนักประดิษฐ์ นักวิจัย นัดคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ ประเทศชาติ

ด้าน นายชินภัทร กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั้ง 12 แห่งนั้นจะรับนักเรียนชั้นม.4 แห่งละ 96-144 คน โดยในการสอบคัดเลือกรอบสอง จะสอบวันที่ 24-25 ธ.ค.2554 ประกาศผลวันที่ 4 ก.พ. 2555 โดย ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบด้วยว่าจังหวัดของตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ โรงเรียนจุฬาภรณฯ แห่งใดแล้วสมัครสอบของโรงเรียนนั้น ๆ

นอกจากนี้ สพฐ.ได้กำหนดรับสมัครของนักเรียนระดับชั้นม.1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2554 รับแห่งละ 96 คน โดยจะแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ไม่น้อยกว่า 64 คนจะมาจากโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่บริการ และกลุ่มที่ 2 ไม่เกิน 32 คน จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

โดยสอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 19 พ.ย. 2554 ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธ.ค. 2554 รอบสองวันที่ 21-22 ม.ค. 2555 ประกาศผลสอบวันที่ 4 ก.พ. 2555 โดย ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ หรือโรงเรียนจุฬาภรณฯที่ประสงค์จะเข้าเรียน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติของนักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายนวิชาในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ ในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

ขณะที่ นายพรชัย กล่าวว่า โครงการ วมว.มีโรงเรียนร่วมโครงการ 7 แห่งรับนักเรียน แห่งละ 30 คนรวมทั้งหมด 210 คน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์,โรงเรียนดรุณสิกขาลัย,โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยกำหนดให้นักเรียนเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อได้เพียงแห่งเดียว โดยไม่จำกัดพื้นที่รับสมัครและนักเรียนไม่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนมหิดลฯ ได้ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 7-8 ม.ค.2555

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | Leave a comment

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เตรียมรับนักเรียน ม.4 สอบรอบ 2 ปรับข้อสอบใหม่เป็นแบบอัตนัย


ดร.ธงชัย ชิวปรีชา


ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนจุฬาภร ณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง โดยที่ประชุมได้กำหนดการรับนักรียนชั้น ม.4 ดังนี้ รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 และสอบวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ ในการเปิดสอบรอบแรกได้คัดเลือกมาแล้ว 500 คน ดังนั้นรอบสองจะรับเพียง 120 คนเท่านั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบใหม่จากเดิมที่เป็นข้อสอบปรนัย จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย เนื่องจากต้องการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น

อย่างไรก็ตาม ในการสอบรอบแรกนั้น ผู้ตรวจข้อสอบพบว่า มีเด็กหลายคนทำข้อสอบแบบมั่วๆ กาผิดกาถูก แต่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้องการเด็กที่เก่งมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้ต้องการให้เด็กมาเดาข้อสอบ จึงเชื่อว่า หากปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบเป็นอัตนัย จะทำให้ได้เด็กเก่งและมีคุณภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากเด็กจะต้องใช้ความคิดและจิตนาการในการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อเขียน

ดร.ธงชัย กล่าวว่า  เราต้องการสร้างเด็กให้คิดเป็น เพราะวิทยาศาสตร์สอนเรื่องของเหตุและผล ดังนั้นข้อสอบแบบใหม่จะสามารถทำให้เด็กสื่อสารกับคนอื่นเป็น ซึ่งขอให้มั่นใจได้เลยว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เด็กเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จะเห็นคุณค่าของการเป็นนักวิจัย เพราะเราจะบ่มเพาะเด็กเหล่านี้ให้เป็นนักวิจัยในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้มาก ส่งผลให้ต้องไปจ้างพวกต่างชาติมาทำงานให้ ซึ่งต่อไปเราจะได้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งจากโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อทำงานให้กับประเทศไทยในอนาคตแน่นอน

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | 1 Comment

การประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เพื่อให้การทำงานภายใต้ “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ถึงแนวทางการจัดตั้งและอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งแผนงานและงบประมาณ

ในช่วงบ่าย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ กล่าวถึงการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนประจำ ทำให้ครู และบุคลากรมีความเข้าใจอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

ดร.โกศล เพ็ชร์สุรรณ์ บรรรยาย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทำให้ได้ทราบว่าในระยะแรก การบริหารงานจะเป็นระบบราชการแบบโรงเรียนปกติไปก่อน แต่จะมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการพัฒนาโรงเรียนในระยะแรก

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | Leave a comment

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา2554 – 2557

ปีการศึกษา 2554 เริ่มรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยให้โควตาพิเศษกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากแต่ละตำบลมารับการคัดเลือก
ปีการศึกษา 2555 – 2557 รับนักเรียนเพิ่มขึ้นตามแผนชั้นเรียน ดังตาราง

ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน คน
2554 1 24 1 24 48
2555 4 96 1 24 6 144 1 24 288
2556 4 96 4 96 1 24 6 144 6 144 1 24 528
2557 4 96 4 96 4 96 6 144 6 144 6 144 720
Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | 1 Comment

จุดมุ่งหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ (World Class) มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

เพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น

การที่กำหนดให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำมีเหตุผลสำคัญ คือ

1) การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำ นักเรียนกิน อยู่ หลับนอน ด้วยกันในหอพักของโรงเรียน ทำให้สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายได้จำนวนมาก ส่งผลให้การพัฒนาอุดมการณ์ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ การพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรับนักเรียนจากพื้นที่บริการซึ่งครอบคลุมหลายจังหวัด นักเรียนจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่สามารถเดินทางมาเรียนแบไป-กลับได้

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | 1 Comment

ร่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

จากร่าง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ในห้อข้อที่ 11 แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งการกำหนดแผนการจัดชั้นเรียนยึดหลัก 2 ประการ คือ
1. มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
2. จำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่สูงเกินไป จนครูผู้สอนไม่สามารถดูแลและส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

เพื่อให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอให้มีแผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ดังนี้

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาล รวม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
จำนวนห้องเรียน 4 4 4 6 6 6 30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 24 24 24 24 24 24
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 96 96 144 144 144 720
Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | 1 Comment

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การที่ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นนโยบาของรัฐบาลในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียน หรือหนังสือเรียน แต่จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตของประชาชน ที่สำคัญเราต้องประยุกต์ผลจากการเรียนรู้ นำปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม และเปลี่ยนแปลงโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จะเป็นผู้บุกเบิกการสร้างระบบคิดและปลูกจิตสำนึกทางด้านวิทยาศาสตร์  สร้างวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ได้ ยกระดับเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้มีผลต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะพัฒนานาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะร่วมมือกับ สสวท. และองค์ความรู้อื่นๆสร้างคลังองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป ที่สำคัญจะได้มีการส่งเสริมและจูงใจให้มีการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

โดยมอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สสวท.ดำเนินกาส่งเสริมให้คนที่เข้ามาเรียนเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นเพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมางบสนับสนุนให้กับคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องขับคลื่อนเพื่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ภายในปีการศึกษา 2554 โดย ขยายผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกและโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สองตอบต่อการสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | Leave a comment