ปีการศึกษา 2554 เริ่มรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่1 และ ปีที่4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยให้โควตาพิเศษกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากแต่ละตำบลมารับการคัดเลือก
ปีการศึกษา 2555 – 2557 รับนักเรียนเพิ่มขึ้นตามแผนชั้นเรียน ดังตาราง

ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน ห้อง คน คน
2554 1 24 1 24 48
2555 4 96 1 24 6 144 1 24 288
2556 4 96 4 96 1 24 6 144 6 144 1 24 528
2557 4 96 4 96 4 96 6 144 6 144 6 144 720

One Response to “แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา2554 – 2557”

Leave a Reply