การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

โดย นางยุวดี กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลฯจะเป็นสื่อกลางในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนซึ่งจบชั้น ม.3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว. ซึ่งจะเปิดรับสมัครระบบออนไลน์ผ่านทาง www.mwit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2554

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกที่โรงเรียนมหิดลฯเพียงแห่งเดียว หรือเลือกโรงเรียนจุฬาภรณฯเพียงแห่งเดียว หรือเลือกสมัครทั้ง 2 แห่งก็ได้ ยกเว้นในโครงการ วมว. ที่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องเลือกโรงเรียน 7 แห่งที่ร่วมโครงการเท่านั้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนดังนี้

  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการเข้าพักในหอพักของโรงเรียน
  • มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม
  • มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.
  • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

นางยุพดี กล่าวต่อว่า ส่วนการสอบคัดเลือกนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

  1. รอบแรก จะสอบวันที่ 12 พ.ย. 2554 สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลวันที่ 13 ธ.ค. 2554 ซึ่งรอบแรกนี้โรงเรียนมหิดลฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน 500 คนในภาพรวม โดยกำหนดให้มีสนามสอบจำนวน 83 สนามทั่วประเทศ
  2. รอบสอง เฉพาะของโรงเรียนมหิดลฯ จัดสอบวันที่ 7-8 ม.ค. 2555 ประกาศผลวันที่ 14 ก.พ. 2555 โดยจะรับนักเรียนจำนวน 240 คนใน 10 ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบรอบสองของโรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.จะเป็นผู้กำหนดการสอบและคัดเลือกเอง

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อทั้งโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนด้วย ดังนั้น ขอฝากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยว่าหากจะสมัครเรียนต่อนั้นขอให้เป็นความ ตั้งใจ ความสนใจและรักที่จะเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จริงจัง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ รับการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นนักประดิษฐ์ นักวิจัย นัดคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ ประเทศชาติ

ด้าน นายชินภัทร กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั้ง 12 แห่งนั้นจะรับนักเรียนชั้นม.4 แห่งละ 96-144 คน โดยในการสอบคัดเลือกรอบสอง จะสอบวันที่ 24-25 ธ.ค.2554 ประกาศผลวันที่ 4 ก.พ. 2555 โดย ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบด้วยว่าจังหวัดของตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ โรงเรียนจุฬาภรณฯ แห่งใดแล้วสมัครสอบของโรงเรียนนั้น ๆ

นอกจากนี้ สพฐ.ได้กำหนดรับสมัครของนักเรียนระดับชั้นม.1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2554 รับแห่งละ 96 คน โดยจะแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ไม่น้อยกว่า 64 คนจะมาจากโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่บริการ และกลุ่มที่ 2 ไม่เกิน 32 คน จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

โดยสอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 19 พ.ย. 2554 ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธ.ค. 2554 รอบสองวันที่ 21-22 ม.ค. 2555 ประกาศผลสอบวันที่ 4 ก.พ. 2555 โดย ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ หรือโรงเรียนจุฬาภรณฯที่ประสงค์จะเข้าเรียน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติของนักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายนวิชาในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ ในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นป.4 และป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

ขณะที่ นายพรชัย กล่าวว่า โครงการ วมว.มีโรงเรียนร่วมโครงการ 7 แห่งรับนักเรียน แห่งละ 30 คนรวมทั้งหมด 210 คน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์,โรงเรียนดรุณสิกขาลัย,โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยกำหนดให้นักเรียนเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อได้เพียงแห่งเดียว โดยไม่จำกัดพื้นที่รับสมัครและนักเรียนไม่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนมหิดลฯ ได้ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 7-8 ม.ค.2555

This entry was posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค and tagged , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *