Tag Archives: โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางยุวดี นาคะผดุ … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | Leave a comment

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เตรียมรับนักเรียน ม.4 สอบรอบ 2 ปรับข้อสอบใหม่เป็นแบบอัตนัย

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิ … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | 1 Comment

การประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เพื่อให้การทำงานภายใต้ “โรงเรียนวิ … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | Leave a comment

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา2554 – 2557

ปีการศึกษา 2554 เริ่มรับนักเรียนชั้มัธยม … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged , | 1 Comment

จุดมุ่งหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | 1 Comment

ร่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

จากร่าง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิ … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | 1 Comment

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค … Continue reading

Posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค | Tagged | Leave a comment