ภาพขั้นตอนการทดลอง

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหนอนดิน

ภาพที่ 2 แสดงการตัดกระดาษตามรูปแบบหนอนดิน

ภาพที่ 3 แสดงการพับตัวหนอนดิน

ภาพที่ 4 แสดงการระบายสีหนอนดิน

ภาพที่ 5 แสดงการประกอบหนอนดิน

ภาพที่ 6 แสดงหนอนดินที่สมบูรณ์

ภาพที่ 7 แสดงการทดลองระยะทางการเคลื่อนที่ของหนอนดิน

ภาพที่ 8 แสดงการวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของหนอนดิน